ghe, thúng chài

Thúng chài đáy kính
Thúng chài đáy kính
Thúng chài
Thúng chài