nắp đậy hố gas

Nắp hố ga - khung âm
Nắp hố ga - khung âm
Nắp hố ga - khung dương
Nắp hố ga - khung dương